Logo  Franz Fischer
  Spedition GmbH

Drive forward in green

Icon DEIcon ENIcon PLHome > Odcisk


Franz Fischer Spedition GmbH
Nienburger Bruchweg 11
D-31582 Nienburg/Weser


Telefon +49 (0) 5021/9797-0
Fax +49 (0) 5021/9797-17

E-mail service@spedition-fischer.de
Internet www.spedition-fischer.de

NIP VAT-EU: DE 116 150 985
Numer identyfikacji podatkowej: 34/200/04615

Forma spółki: GmbH
Rejestr handlowy: HRB 30133 AG Walsrode
Managing Director: Franz Fischer

Jurysdykcja/miejsce: Nienburg/Weser
Właściwy organ nadzorczy: Bundesamt für Güterkraftverkehr
Werderstr. 34
50672 Köln
Właściwy wydział komunikacji i transportu: Landkreis Nienburg / Weser
Straßenverkehrsamt
Kräher Weg 60
31582 Nienburg
Właściwy organ nadzorczy specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów: Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim
Hindenburgplatz 20
31134 Hildesheim

Ogólne warunki handlowe

Pracujemy wyłącznie w oparciu o Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne 2017 (ADSp 2017) Mamy zawarte ubezpieczenie spedecyjne za pośrednictwem SVG Dolna Saksonia/Saksonia Anhalt e.G. z KRAVAG-LOGISTIC ubezpieczenie AG, Hamburg.

Uwaga: ADSp 2017 odbiega od przepisów w punkcie 23 w odniesieniu do maksymalnej odpowiedzialności za szkody (§ 431 HGB), odpowiedzialności za transport multimodalny, w tym transport morski i w przypadku nieznanego miejsca uszkodzenia 2 SDR / kg, w przeciwnym razie reguła odpowiedzialności 8 , 33 SZR / kg do dodatkowe 1,25 miliona euro na roszczenie i 2,5 miliona euro na zdarzenie straty, ale co najmniej 2 SDR / kg.


Informacja dotycząca odpowiedzialności

Pomimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treść linkow zewnętrznych. Za treść wstawionych stron jest odpowiedzialny wyłącznie ich operator.


Prawo autorskie i prawo do oznaczenia

O ile nie zannaczono inaczej, wszystkie strony tej witryny internetowej są chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczegolności tekstów, zdjęć i grafiki w tym ich rozmieszczenie na stronach internetowych. Powielanie albo wykorzystanie takich stron (albo ich części) w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikacjach (w tym w internecie) jest dozwolona tylko za wcześniejszą zgodą.
Polityka prywatności

Datenschutzsiegel 2021

1. Wprowadzenie

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przekazać Tobie, „osobie, której dane dotyczą”, przegląd przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Z naszej strony internetowej można zasadniczo korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chciałbyś skorzystać ze specjalnych usług świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskamy Twoją zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju „Franz Fischer Spedition GmbH” - szczególne przepisy dotyczące ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych chcielibyśmy poinformować Cię o zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu możesz swobodnie przesyłać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

2. Odpowiedzialny

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO jest:

Franz Fischer Spedition GmbH
Nienburger Bruchweg 11, 31582 Nienburg, Niemcy

E-mail: datenschutz@spedition-fischer.de

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej:

3. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

Alexander Eggers

Telefon: 05021899988
E-mail: datenschutz@epcgmbh.de

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych możesz w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

4. Definicje

Deklaracja o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy przyjęto Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące terminy:

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczne, fizjologiczne, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b. Osoba, której dotyczy problem to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie (naszą firmę).

do. Przetwarzanie to jakikolwiek proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takich serii procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, Ujawnianie przez przesyłanie, dystrybucja lub inna forma udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

re. Ograniczenie przetwarzania jest oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

mi. Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi Do analizy lub przewidywania zainteresowań, rzetelności , zachowania, miejsca pobytu lub przeniesienia tej osoby fizycznej.

fa. Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g. Procesor jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym organem przetwarzającym dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

godz. Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem, instytucją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

ja. Trzeci jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub organem innym niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu przetwarzającego.

j. Zgoda to jakiekolwiek oświadczenie woli złożone dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania afirmatywnego, którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z § 15 ust. 3 TMG) ​​służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie odbywałoby się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie panują. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że prawnie uzasadniony interes można założyć, jeśli jesteś klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

6. Przekazywanie danych stronom trzecim

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

1. Wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. RODO,

2. przeniesienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.

3. w przypadku istnienia prawnego obowiązku przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz

4. jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

W celu ochrony Twoich danych oraz, w razie potrzeby, umożliwienia nam przekazywania danych do państw trzecich (spoza UE/EOG) zawarliśmy umowy na realizację zamówień w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

7. Technologia

7.1 Zbieranie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy tylko dane, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera (w tak zwanych „plikach dziennika serwera”). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy Ty lub zautomatyzowany system wchodzisz na stronę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera.

1. używane typy i wersje przeglądarek,

2. system operacyjny używany przez system dostępu,

3. strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer),

4. podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej,

5. data i godzina dostępu do strony internetowej,

6. adres protokołu internetowego (adres IP),

7. dostawca usług internetowych systemu dostępu.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Te informacje są raczej potrzebne do

1. prawidłowe dostarczanie zawartości naszej strony internetowej,

2. w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam,

3. w celu zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz

4. dostarczenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.

Dlatego oceniamy zebrane dane i informacje z jednej strony statystycznie, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

8. Pliki cookie

8.1 Ogólne informacje o plikach cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane w Twoim systemie informatycznym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które powodują połączenie z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości.

Stosowanie plików cookie służy z jednej strony temu, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpozna, że ​​już nas odwiedziłeś oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją dla Ciebie w celu optymalizacji naszej oferty. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

9. Nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli komunikować się z Tobą w sieciach społecznościowych i informować Cię o naszych usługach, jesteśmy tam reprezentowani na naszych własnych stronach. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron mediów społecznościowych, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z dostawcą odpowiedniej platformy mediów społecznościowych w rozumieniu art. 26 RODO.

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, ale korzystamy z nich wyłącznie w zakresie możliwości oferowanych przez danego dostawcę.
W związku z tym, jako środek ostrożności, zwracamy uwagę, że Twoje dane mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie może zatem wiązać się z ryzykiem związanym z ochroną danych, ponieważ ochrona Twoich praw może być trudniejsza, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp., a przetwarzanie w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowania użytkownika przez dostawcę, na co nie mamy wpływu. Jeśli dostawca tworzy profile użytkowników, często używane są pliki cookie lub zachowanie użytkownika jest przypisywane bezpośrednio do własnego profilu członka sieci społecznościowych (pod warunkiem, że jesteś tutaj zalogowany).

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Aby móc informować o usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych jako użytkownik u odpowiedniego dostawcy, podstawa prawna odnosi się do art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do zasobów danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że najlepiej jest zastosować swoje prawa (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w sieciach społecznościowych oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu lub odwołania (tzw. opt-out) znajdują się poniżej dla odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej, z którego korzystamy:

9.1 Facebook

(Współ) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Polityka dotycząca danych):
https: //www.facebook.com/about/privacy

Rezygnacja i ustawienia reklam:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de- de.facebook.com/about/privacy/

9.2 YouTube

(Współ) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności:
https://policies.google.com/privacy

Ustawienia rezygnacji i reklam:
https://adssettings.google.com/authenticated

10. Wtyczki i inne usługi

10.1 YouTube (filmy)

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty z serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także teledysków, zwiastunów czy filmów wykonanych przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z poszczególnych stron tej obsługiwanej przez nas strony internetowej, na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w Twoim systemie informatycznym jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent YouTube o wyślij a Pobierz reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/ . W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedzasz.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzasz, wywołując podstronę zawierającą film wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube.

YouTube i Google zawsze otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli jesteś zalogowany do YouTube w tym samym czasie, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy klikniesz film na YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, możesz uniemożliwić transmisję, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Te operacje przetwarzania odbywają się wyłącznie za wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube, które można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

11. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

11.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.

11.2 Prawo do informacji art. 15 RODO

Masz prawo do otrzymywania od nas bezpłatnych informacji na temat przechowywanych na Twój temat danych osobowych, a także kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

11.3 Prawo do sprostowania art. 16 RODO

Masz prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Masz również prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

11.4 Usunięcie art. 17 RODO

Masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie usunęli dotyczące Ciebie dane osobowe, pod warunkiem, że ma zastosowanie jeden z powodów przewidzianych przez prawo i że przetwarzanie lub przechowywanie nie jest wymagane.

11.5 Ograniczenie przetwarzania art. 18 RODO

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie, jeśli zostanie spełniony jeden z wymogów prawnych.

11.6 Przenoszenie danych Nr art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO lub art. 9 ust. 2 lit. RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. leży lub ma miejsce w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

11.7 Sprzeciw wobec art. 21 RODO

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów) DS-GVO ma miejsce wniesienia sprzeciwu.

Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

Jeśli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych .

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi direct mail. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Masz również prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które wykorzystujemy do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

11.8 Odwołanie zgody na ochronę danych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

11.9 Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

12. Aktualność i zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status: wrzesień 2021 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem odcisk.html#privacy może być przez Państwa wywołany i wydrukowany.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przy wsparciu oprogramowania do ochrony danych: audatis MANAGER .